درباره ما

درباره ما:
سازمان دفاع از حقوق بشر احوازی (AODHR) یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که به حمایت و ارتقاء اصول و معیارهای حقوق بشر اختصاص دارد.

بسیاری از اعضای سازمان تحت شکنجه توسط دولت ایران قرار گرفتند.

هدف ما:
سازمان احوازي برای دفاع از حقوق بشر از حقوق احوازيها در سراسر جهان و به طور خاص در احواز دفاع می کند زندگی می کند.
AODHR در حال کار بر روی

نظارت و ثبت وضعیت حقوق بشر در احواز
نظارت و ثبت وضعیت حقوق بشر در احواز و بررسی حقایق با جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها.
نظارت بر اجرای تعهدات بین المللی حقوق بشر توسط حکومت ایران از طریق موافقت نامه های تصویب شده و پیشبرد تصویب سایر معاهدات حقوق بشر.
کمک حقوقي به قربانیان نقض حقوق بشر.
شبکه سازی و همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه ای با اهداف مشترک، دسترسی به بهترین شیوه ها، تبادل اطلاعات و اجتناب از تکرار کار.
تماس با ما:
پست الکترونیکی: info@aodhr.org

تلفن: 004917672618049

دکمه بازگشت به بالا