هشدار بصدور احكام اعدام عليه اسيران الاحوازى

image

02 Apr 2016

هشدار بصدور احكام اعدام عليه اسيران الاحوازى

سازمان احوازى براى دفاع از حقوق بشر نسبت به صدور احكام اعدام عليه فعالان سياسى وحقوق بشرى احوازى هشدار مى دهد و خواستار توقف این احکام است.
همچنین دادگاه انقلاب ايران در الاحواز حكم اعدام وزندان طويل المدت را عليه فعالان حقوق بشری و سياسي اهل حميديه را صادركرد. که اسامی اسیران الاحوازی وحکم انها بقرار ذیل می باشند:
١- اسير قيس دشر صالح العبيداوی محكوم به اعدام
٢- اسير احمد دشر صالح العبيداوی محكوم به اعدام
٣- اسير سجاد صالح العبيداوی محكوم به اعدام
٤- اسير محمد حلفي ٢٥ساله محكوميت ٣٥سال حبس وتبعید در زندان يزد
٥- اسير مهدي عباس الزاير صياحي محكوميت ٣٥سال حبس وتبعید درزندان يزد
٦- اسير مهدي معربي محكوم به ٣٥سال زندان
٧- اسير حسن صالح العبيداوي محكوم به ٢٥سال زندان
كما اينكه نامبردگان فوق الذكر هم اينك وازماهها پيش درسياه چالهای اداره اطلاعات ایران وتحت بدترين شرايط روحي وروانی وانواع شكنجه های جسمی به سر مي برند.
همچنين خانواده های انان تحت فشارهای شديد جهت گرفتن اعترافات واهی وغيرواقعی وخارج ازاصول انسانيت ازسوی دستگاه ذيربط قرارگرفته اند، ونیز از دیدن فرزندان وخانوادهای خویش محروم می باشند.
بدينوسيله سازمان احوازی برای دفاع از حقوق بشر از اين جرايم ضد بشری كه درحق مردم بي دفاع الاحواز و خصوصا احكام ناعادلانه ی اعدام، درتمام زمينه ها اعم ازدستگيریهای گسترده، غيرقانوني، اجباری، شكنجه اسيران وفشار به خانواده های انان رامحكوم نموده و قاطعانه اين نوع نقض حقوق بشر را پيگيری مينمايد.
دراين برهه حساس، دولت ايران درميان سكوت رسانه ها و سازمانهای مدافع حقوقی اقدام به قتلهاى زنجیره ای ونیز گروهی و زندان و شكنجه ملت بي دفاع الاحواز نموده است. لذا سازمان احوازی برای دفاع از حقوق بشر در دفاع از حقوق ملت مظلوم عرب احوازی درتعيين مسير و سرنوشت خويش جهت رسيدن به ازادى واستقلال دريغ نخواهد كرد.
لذا سازمان احوازی ضمن ناعادلانه خواندن این احکام اعدام وحبس ابد، ازتمام سازمانهاى مدافع حقوق بشر اعم از منطقه ای ويا بین المللی وتمام كسانی كه نگران وپيگير مسائل دفاع ازحقوق انسانها هستند جهت حمايت ازملت بي دفاع الاحواز درقبال سياستهای خصمانه وسركوبگرانه ومجرمانه، بالاخص احكام اعدام وقتلهای زنجيره ايي وگروهی وكوچهای اجباری وتخريب منازل مسكوني ازسوی دولت ايران درحق ملت الاحواز ازجامعه بين المللي خواستار اقدام سريع ومتوقف نمودن این احکام ناعادلانه وناقض حقوق بشر هستیم.

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin