فراخوان امداد فوري براي متوقف كردن سياست تشنگي نظام ايران

image

16 Jun 2020

فراخوان امداد فوري براي متوقف كردن سياست تشنگي نظام ايران در قبال روستاهاي غيزانيه در احواز

 

فراخوان امداد فوري براي متوقف كردن سياست تشنگي نظام ايران

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز با فراخوان هشدار درباره پيامدهاي جدي سياست تشنگي رژيم ايران عليه مردم احواز بكاربرده را دنبال ميكند، به همين مناسبت اين سازمان فراخوان امدادرساني فوري را براي نجات مردم روستاهاي غيزانيه در احواز آغاز كرده است.

 

در اوايل هفته جاري ، شاهد درگيري هاي شديد بين مردم روستاهاي غزانيه و نيروهاي امنيتي رژيم ايران ، اين درگيري به دنبال مسدود كردن جاده اصلي به علت قطع مداوم آب و كمبود آب آشاميدني و ناديده گرفتن خواسته هاي به حق مردن روستاهاي غيزانيه صورت گرفت.

 

رژيم ايران با استفاده از نيروهاي امنيتي خود براي پراكنده كردن معترضان به زور متوسل گرديده، نيروهاي سركوبگر با شليك گلوله و باتوم، مردم را مورد ضرب و شتم قراردادند، بسياري از شهروندان از جمله يك كودك زخمي و عده أي را دستگير كرد.

 

به گفته مقامات محلي در اين منطقه تعداد چاه هاي نفتي در اين منطقه حدود ٧٥٠ حلقه چاه با وجود شركت هاي عظيم نفتي است. در حالي كه يك چاه آب براي تامين نيازهاي روستائيان آسيب ديده وجود ندارد.

 

روزنامه ايران كه رنج مردم اين روستا را تائيد كرده، روز سه شنبه ٢٦ مه، مزارشي را منتشر كرد كه در آن تاييد شده بود كه با وحود وعده هاي مقامات مبني بر افزايش تعداد تانكرهاي حمل و نقل آب به ١٥، اين وعده ها تحقق نيافته و اين روستاها شاهد رورد تانكرهاي آب نبوده است.

 

و رسانه هاي محلي به نقا از ابوزهرا بريحي، عضو شوراي روستا عبدالسيد دامدار از توابع غيزانيه، گفته اند كه مسئولان و روزنامه نگاران روز دوشنبه به ايستگاه آب رفتند و در آنجا منتظر بودند اما كاميون هاي آب نيامدند.

 

و گواهي بر ستم رژيم ايران، آقاي بريحي گفت : ٢٠ روز پيش مسئولان بشكه فاضلاب به روستا آمدند و از ما خواستند مباغي از بودجه روستا براي پروژه آب رساني به آن ها بپردازيم ، و او مي افزايد: ما ٥ ميليون تومات از بودجه روستا به آن ها داديم و آن ها كار لوله گذاري براي آب آشاميدني را شروع كردند، اما آب هنوز به روستا نرسيده است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تاييد مي كند كه در حالي كه شهرك هتي إيراني از قابليت هاي طبيعي احواز مانند آب، زمين و غيره برخوردار هستمد، رژيم از تابستان براي تشديد تحريم هاي خود عليه روستاي غيزانيه و ساير روستاهاي احواز اززطريق سياست گذاري تشنه نگه داشتن مردن استفاده مي كند.

اين سازمان معتقد است كه مسئله كمبود آب در روستاي غيزانيه و ساير روستاها ابعاد خطرناك تري به خود گرفته است، اين اقدام رژيم ايران براي اجراي سياست هاي تشنگي براي جابه جاي مردم احواز از سرزمين خود است و براي متوقف كردن سياست تشنگي نظام ايران برنامه اي وجود ندارد.

 

اين سازمان يادآور مي شود كه مناظر خطوط لوله هاي نفتي كه اطراف روستاي غيزانيه وجود دارد، تجسم سياست تشنگي رژيم ايران است و مي پرسد: اگر اين رژيم از إمكانات و قابليت ها براي گسترش خطوط نفتي و انتقال آب رودخانه كارون به أصفهان برخوراد است، چرا خواسته هاي أهالي روستاهاي احواز را ناديده مي گيرد، با وجود تصميمات رئيس رژيم ايران، حسن روحاني و وعده هاي غلامرضا شريعتي استاندار احواز، مبني بر تامين آب شرب اين روستا هنوز هيچ گوته اقدامي به عمل نياورده اند.

 

و اگر چه مجمع عمومي سارمان ملل متحد در سال ٢٠١٠ قطعنامه مبني بر حق استفاده از آب آشاميدني سالم و خدمات بهداشتي تصويب كرده و كشورهاي عضو را بدون هيچ گونه تبعيضي به ويژه محرومترين گروه ها موظف به إيجاد شرايطي براي اطمينان از دسترسي جهاني به آب سالم و فاضلاب مي كند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز از سازمان ملل متحد مي خواهد در راستاي مسئوليت هاي محوله رژيم ايران را تحت فشار قرار داده و وظايف خويش را در قبال قطعنامه هاي سازمان ملل متحد عملي ساخته از رنج و محروميت ملت احواز بكاهد.

 

فراخوان امداد فوري براي متوقف كردن سياست تشنگي نظام ايران در قبال روستاهاي غيزانيه در احواز

فراخوان امداد فوري براي متوقف كردن سياست تشنگي نظام ايران در قبال روستاهاي غيزانيه در احواز

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin