درباره ما

درباره ما:

سازمان دفاع از حقوق بشر احوازی (AODHR) یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که به حمایت و ارتقاء اصول و معیارهای حقوق بشر اختصاص دارد.

بسیاری از اعضای سازمان تحت شکنجه توسط دولت ایران قرار گرفتند.

هدف ما:

سازمان احوازي برای دفاع از حقوق بشر از حقوق احوازيها در سراسر جهان و به طور خاص در احواز دفاع می کند زندگی می کند.
AODHR در حال کار بر روی

 • نظارت و ثبت وضعیت حقوق بشر در احواز
 • نظارت و ثبت وضعیت حقوق بشر در احواز و بررسی حقایق با جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها.
 • نظارت بر اجرای تعهدات بین المللی حقوق بشر توسط حکومت ایران از طریق موافقت نامه های تصویب شده و پیشبرد تصویب سایر معاهدات حقوق بشر.
 • کمک حقوقي به قربانیان نقض حقوق بشر.
 • شبکه سازی و همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه ای با اهداف مشترک، دسترسی به بهترین شیوه ها، تبادل اطلاعات و اجتناب از تکرار کار.

  تماس با ما:

  پست الکترونیکی: info@aodhr.org

  تلفن: 004917672618049

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin