بعد از منطقه غیزانیه .. “جنبش تشنگی”  درهای منطقه جفیر را می کوبد

image

07 Jun 2020

بخش آب در الاحواز

بعد از منطقه غیزانیه .. “جنبش تشنگی”  درهای منطقه جفیر را می کوبد

 

با توجه به سیاست های رژیم ایران با هدف تشنگی مردم الاحواز و تحمیل یک واقعیت جمعیتی جدید در سرزمین های الاحواز از طریق سوء استفاده از کنترل آب ، با واقعیت خطرناکی روبرو است که روز به روز رو به زوال است.

به نظر می رسد کاسه صبر مردم الاحواز بسر آمده است و در دومین واکنش  طی یک هفته مردم منطقه جفیر در نزدیکی شهر الحویزه برای اعتراض به قطع آب مداوم و نبود آب آشامیدنی جاده اصلی این شهر برای عبور را مسدود کردند.

 

در  روزهای قبلی نیز منطقه غیزانیه شاهد درگیری های شدید بین مردم و دستگاه های امنیتی رژیم ایران بود که برای اعتراض به قطع مداوم آب و کمبود آب آشامیدنی و کم توجهی رژیم ایران به این موضوع، جاده اصلی این منطقه را بستند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز تأیید می کند که برنانه های رژیم ایران  فقط در  استعمار گرفتن احواز ، از بین بردن هویت مردم الاحواز ، جعل تاریخ و از بین بردن جلوه های اصلی تمدن عربی را خلاصه نمیشود ، بلکه به دنبال تسلط بر همه ابعاد زندگی در این سزمین ، که مهمترین آنها آب است، که ماده اساسی حیات انسان بشمار میرود.

 

این سازمان یادآور می شود که رژیم ایران به طور عمدی دسترسی مردم الاحواز به آب را محدود کرده است ، زیرا همه موانعی را که مانع از استفاده از آن می شود ، یا با ساخت سدها ، خشک کردن رودخانه ها و آلوده کردن چاه های آب، در حالی که همزمان  برای توسعه ساختار زیرساخت های آب را برای مستعمره های فارسی و بهبود سیستمهای آبی آنها قرار داده است، که طبق قوانین بین المللی غیرقانونی است.

 

بر این اساس ، سازمان دفاع از حقوق الاحواز خواستار لزوم فشار آوردن به رژیم ایران برای جلوگیری از سرقت و آلودگی آب با هدف تشنگی مردم احواز و جابجایی آنها از سرزمین های خود است.

 

این سازمان از خطر تشدید اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زندگی در الاحواز هشدار می دهد ، به طوری که به یک فاجعه انسانی تبدیل نشود که بعدا کنترل آن دشوار باشد.

 

این سازمان وجدان انسانی را خطاب قرار می دهد مبنی بر اینکه قبل از هر چیز ضرورت وادار كردن رژیم ایران به انجام تعهدات خود را كه توسط قوانین بین المللی و اسناد حقوق بشری به وی تحمیل شده است برای نجات مردم الاحواز از معضل مهاجرت اجباری در جستجوی آب به عنوان پایه ای برای زندگی است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز

بعد از منطقه غیزانیه .. “جنبش تشنگی”  درهای منطقه جفیر را می کوبد

بعد از منطقه غیزانیه .. "جنبش تشنگی"  درهای منطقه جفیر را می کوبد

بعد از منطقه غیزانیه .. “جنبش تشنگی”  درهای منطقه جفیر را می کوبد

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin