اعدام چهار احوازي توسط دولت ايران

image

02 Dec 2016

اعدام چهار احوازي توسط دولت ايران

 

دولت ايران چهارتن ازجوانان احوازي از جزيزه جسم (قشم) را در تاريخ 23 نوامبر 2016 به اتهام محاربه باخدا ورسولش اعدام كرد.

به گزارش منابع قابل اعتماد و  مرتبط با سازمان احوازي مدافع حقوق بشر، اين چهارتن درملاءعام وبدون درنظرگرفتن احساسات مردم منطقه بدارآويخته شدند. به گزارش همان منابع، شرايط دادگاه جنايي مستقر درجزيره جسم غيرعادلانه ومتهمان بدون داشتن وكيل مدافع وامكان دفاع از خود و با استناد به اعترافات اجباري تحت انواع شكنجه هاي روحي وجسمي صورت گرفت.

بنابراين سازمان احوازي مدافع حقوق بشر، اعمال غيرانساني، ودادگاههاي غيرعادلانه وهمچنين شكنجه وضرب وشتم  متهمان جهت اخذ اعترافات را به شدت محكوم مي كند.

طبق معلومات رسيده به سازمان احوازي مدافع حقوق بشر، نيروهاي امنيتي ايران بدون هشدار قبلي در تاريخ 23نوامبر به يك خودرو شخصي حامل چهارتن بين شهرهاي القنيطره(دزفول)و السوس(شوش) آتش گشودند، كه منجر به قتل عدنان شمخاني ومجروح شدن يكي ديگر از سرنشينان گرديد. علت اين حادثه عدم توقف درمحل ايست بازرسي،كه هموطنان احوازي درآنجادرمعرض سوءاستفاده وتحقيرقرارميگيرند اعلام شد.

اضافه ميگردد؛آنچه كه توسط نيروهاي امنيتي ايران ازقبيل قتل وجنايت انجام ميگيرد باقصد وبرنامه قبلي ميباشد. لذا سازمان احوازي مدافع حقوق بشر در اين رابطه ازتمامي مؤسسات حقوقي عربي وبين المللي جهت ايجاد فشار بر دولت ايران براي متوقف كردن اعمال عنف ياري ميطلبد.

 

سازمان احوازي مدافع حقوق بشر؛باتوجه به سياست مجازات جمعي مانند تخريب سه باب منزل مسكوني واقع درمنطقه رفيش احواز در تاريخ  22  نوامبر به شدت از دولت ايران انتقاد كرد.

سازمان احوازي اذعان ميدارد آنچه كه از تخريب منازل مسكوني مردم بي دفاع نمايان است ،يك تخلف آشكار از قوانين بين المللي وهنجارهاي اجتماعي براساس ماده 33 كنوانسيون چهارم ژنو، كه سياست مجازات جمعي راممنوع كرده است ،ميباشد.

معلومات اضافي

الأحواز:سرزمين عربي با تاريخي بقدمت 4000 سال پيش ازميلادمسيح ،واقع درغرب وجنوب غربي ايران قرار دارد.كه درسال 1935 وپس ازاشغال الاحوازدرسال 1925، به خوزستان وبوشهر و هرمزگان وعيلام تغيير نام داده شد.

از سويي دولتهاي ايران، هر دو نظام پهلوي وجمهوري اسلامي از روشهاي مختلف وبيرحمانه وخصمانه جهت سركوب مردم بيدفاع الاحوازاستفاده كرده اند.

جزيره جسم درتنگه باب السلام (هرمز) واقع در منطقه خليج العربي ميباشد كه تعدادزيادي ازمردم اين جزيره بدون هيچ دليل ويا بدلايل واهي وساختگي ازسوي دستگاه حاكمه وتحت عناوين مختلف دستگير و تحت شكنجه هاي مختلف جهت اخذ اعترافات دروغين وتحميلي قرارگرفته وميگيرند.كه عده ايي از آنان به اعدام و يا حبس هاي طويل المدت وتبعيد و بدون برخورداري ازكمترين امكانات دفاعي از قبيل وكيل ودادگاه تجديدنظر محروم مي باشند.

همچنين دولت ايران احوازيها را از دسترسي به ابتدايي ترين حقوق محروم كرده است. باوجوداين واقعيت كه ماده شش بيان ميكند؛ هركس حق زندگي دارد وبايد از حق وحقوق او محافظت شود. و هيچكس بصورت خودسرانه نميتواند كسي را از اين حق محروم كند.

استراتژي مقامات ايران درقبال مردم بي دفاع ومظلوم الاحواز خصمانه وبيرحمانه بوده وتأثيرات فراواني بر مردم الاحواز دارد. بطورمثال:تغييرات بافت جمعيتي طي انتقال مهاجران به الاحواز باعث افزايش آمار بيكاري و فقير و بي خانماني شده. و همزمان دولت ايران با تخريب بي رحمانه وبيرويه منازل مسكوني مردم اين فشارها را افزايش داده است. قوانين بين المللي وقانون مالكيت وتبعيض هرگونه جابجايي اجباري وتحميلي راممنوع كرده است.

اما در برهه يي از زمانهايي خاص مثلأ؛وقوع جنگ و يا نبردهاي مسلحانه داخلي درآن منطقه ،كه آنهم بصورت موقت وبراي حفاظت ازجان شهروندان ميباشد مهاجرت موقت انجام مي گيرد. تبعيض براساس نژاد،جنسيت ممنوع ميباشد. همچنين قوانين بين المللي مجازاتهاي جمعي مانند تخريب خانه ويا بازداشت تبعيض آميز را محكوم مي كند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر:

هرشخصي حق برخورداري از امكانات كافي جهت رفاه زندگي خود و خانواده اش از قبيل غذا، لباس، مسكن، مراقبتهاي پزشكي وخدمات اجتماعي وهمچنين درمواقع بيكاري، بيماري، پيري، بيوه گي و معلوليت را دارد.

نويسنده: جاسم البوغبيش

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin