درباره ما

سازمان دفاع از حقوق بشر احوازی (AODHR) یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که به حمایت و ارتقاء اصول و معیارهای حقوق بشر اختصاص دارد.

بسیاری از اعضای سازمان تحت شکنجه توسط دولت ایران قرار گرفتند.

هدف ما

سازمان احوازي برای دفاع از حقوق بشر از حقوق احوازيها در سراسر جهان و به طور خاص در احواز دفاع می کند زندگی می کند.
AODHR در حال کار بر روی

  • نظارت و ثبت وضعیت حقوق بشر در احواز
  • نظارت و ثبت وضعیت حقوق بشر در احواز و بررسی حقایق با جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها.
  • نظارت بر اجرای حکومت ایران از تعهدات بین المللی حقوق بشر از طریق موافقت نامه های تصویب شده و پیشبرد تصویب سایر معاهدات حقوق بشر.
  • کمک حقوقي به قربانیان نقض حقوق بشر.
  • شبکه سازی و همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه ای با اهداف مشترک، دسترسی به بهترین شیوه ها، تبادل اطلاعات و اجتناب از تکرار کار.

    تماس با ما:

پست الکترونیکی: [email protected]

تلفن: 004917672618049

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin